Jeugdzorg

De uitvoering van deze wet ligt bij de gemeenten. De Jeugdwet geldt voor alle kinderen van 0-18 jaar die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Dit geldt dus ook voor kinderen met een verstandelijke beperking. Begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf,vervoer bij begeleiding en behandeling voor kinderen vallen onder de Jeugdwet.  Kinderen met een zorgzwaartepakket 4 en hoger vallen echter onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aanpak

De Jeugdwet is gericht op één integrale aanpak waarbij de nadruk ligt op preventie. Op normaliseren en de eigen kracht van het kind en zijn omgeving. Hulp wordt gegeven waar kan en zorg waar het moet. Het doel daarvan is dat  kinderen gezond en veilig opgroeien. In eerste instantie zijn de ouders hiervoor verantwoordelijk. De overheid en daarmee de professionele zorg komt pas in beeld als de ouders en mede-opvoeders zoals leerkrachten, het niet alleen kunnen.

Maatwerk

Elk kind heeft recht op een plek in de samenleving waar het, indien nodig met ondersteuning, een zo gewoon mogelijk leven kan leiden. Voor de een betekent dit begeleiding in een van onze Kinderbehandelcentra.

Radar beschikt over twee Kinderbehandelcentra waar kinderen die aangewezen zijn op specialistische hulp zich spelenderwijs ontwikkelen in een stimulerende omgeving. Professionele begeleiders, ondersteund door een team van gedragskundigen, artsen en paramedici werken hier aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor de ander betekent dit ondersteuning in de directe woon- en leefomgeving, onderwijs op een reguliere school of speciaal onderwijs of een plek op een peuterspeelzaal. Om dit mogelijk te maken biedt Radar op diverse manieren ondersteuning aan kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Voor iedereen maatwerk.

LVG jongeren

Bijzondere aandacht hebben we bij Radar voor jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG). Deze jongeren, lopen regelmatig tegen de complexiteit van onze samenleving aan. Ze worden overvraagd of krijgen (te)veel prikkels. Door hen doelgericht te begeleiden op het gebied van wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding willen we hun zelfredzaamheid vergroten en problemen in de toekomst voorkomen.  Hiervoor werken we samen met familie, vrienden, vrijwilligers en ketenpartners.