Links

Verwijzers
MEE
Adviseert en ondersteunt mensen met een beperking
Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ)
Beoordeelt of u recht heeft op zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/
CZ Zorgkantoor Zorgatlas
Zoek hier naar een zorgaanbieder die afspraken heeft met CZ Zorgkantoor
KiesBeter
Hier vindt u informatie om u te helpen bij keuzes in de zorg

Meldpunt Huiselijk geweld

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Branche organisaties/landelijke organisaties
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Branche organsiatie voor aanbieders van zorg een mensen met een handicap
Nederland Onbeperkt
Op deze website vertellen mensen met een verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperking wat het voor hen betekent om deel te nemen aan de samenleving
Zorgbelang
Bij het Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met uw vraag of klacht over de zorg. Onze medewerkers kennen uw patiëntenrechten en de zorgsector in iedere regio.
Kennisplein Gehandicaptenzorg
Kennisnetwerk
Kansplus
Belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten
Bureau Jeugdzorg

Relevante informatie voor en over de jeugdzorg in Limburg

Centrum voor Jeugd & Gezin
Ouders, kinderen en professionals kunnen in hun eigen gemeente terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien, want in iedere Parkstad Limburg gemeente is een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) te vinden

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

Helpt kinderen met een handicap
Stichting Downssyndroom
website van de Stichting Downsyndroom

Per Saldo

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
Kennisportal Gehandicaptenzorg
Voor iedereen die kennis over de gehandicaptenzorg heeft  of zoekt
Verstandelijk Gehandicapten startkabel

Startpagina voor gehandicapten

EMG-platform
Kennisnetwerk en informatiepunt voor en door  iedereen die betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap
Iederin
netwerk voor  mensen met een chronische ziekte of een handicap
PDD-NOS-Handboek
Informatie over de onwtikkelingsstoornis PDD-NOS en aanverwante onderwerpen
Lotje&co
is er voor alle vaders, moeders, broers, zussen en naasten van zorgintensieve* kinderen. Want een zorgintensief kind doet veel met je en kan bepalend zijn voor je dromen. Wij hopen dat je je thuisvoelt bij Lotje&co en dat je je ervaringen, zorgen of ideeën wilt delen. Leer elkaar kennen en voel je gesteund door het Lotje-netwerk.
AWBZ
Per 1 januari 2015 zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gaan wijzigingen. AWBZ-taken worden ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen er daardoor extra taken bij komend jaar
Zorgwijzer.nl
Veranderingen in de zorg. Zorgwijzer.nl is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite  voor zorgverzekeringen.  ZorgWijzer.nl is geen onderdeel van een zorgverzekeraar en opereert zelfstandig.
Blauwe Zorg
Blauwe Zorg is geen project, maar veel meer een beweging en een gedachtengoed waarin we duurzaamheid binnen de gezondheidszorg willen bewerkstelligen. De focus ligt hierbij niet op minder zorg leveren, maar op het anders inrichten van de zorg.
POS Nederland

Wij zijn POS Nederland en werk maken van kwaliteit van bestaan. Dat is onze missie! Radar, Estinea en Arduin hebben de handen ineengeslagen en hebben Stichting POS NL opgericht op 23 maart 2018. Een krachtige combinatie. Samen met andere gebruikers van de POS en SIS in Nederland bundelen wij op deze manier onze kennis en werken wij verder aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en methodieken.

Cliënten
Raad op Maat
Kennis en adviescentrum voor mensen met een handicap
Opvoeden.nl
Opvoedinformatie
Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
Landelijk steunpunt voor medezeggenschap en zeggenschap, onder andere in de gehandicaptenzorg
Mediawijsheid.nl
Wegwijzer in het gebruik van (social) media
In de Rooden Leeuw
Centrum voor ontmoeting en inspiratie, ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking
Vrienden voor het Leven
Vrienden voorhet leven is een ontmoetingssite voor mensen uit heel Nederland boven de 18 jaar met een verstandelijke beperking.
InfoVoorJou
Jongereninformatie
Steffie.nl
Site waar dagelijkse practische zaken vertaalt worden naar een voor mensen met een verstandelijke beperking begrijpbare taal.
Mijn ondersteuningsplan
Website waar uitgelegd wordt wat een ondersteuningsplan is, wat de rechten van een cliënt zijn en je als cliënt zelf aan de slag kunt met een ondersteuningsplan.
Stichting Samen Onbeperkt
Stichting Samen Onbeperkt staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een beperking en/of chronische ziekte in Maastricht en de regio.

Werken in de zorg
Zorgnetlimburg.nl
Banen in de zorg

Onderwijs
Vista College
Beroepsonderwijs in  Zuid Limburg
Hogeschool Zuyd
Opleidingen op bachelor-en masterniveau in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen
Universiteit Maastricht
Instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
Mosalira
Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding met scholen voor ( speciaal) basisonderwijs en (v)so/zmlk
Wat een vak  
Informatie voor leerlingen die eraan denken om te gaan werken in de gehandicaptenzorg

Financiën
Curatele, bewindvoering en mentorschap
bPDI
Branchevereniging Professionele Bewindvoerdes en Inkomenbeheerders
Rechtspraak
Informatie over curatele, bewindvoering en mentorschap
Stichting MijnGeld
informatie over geldzaken en financiële ondersteuning voor cliënten van Radar

Overheid
Persoonsgebonden Budget (PGB)
informatie over het persoonsgebonden Budget in de AWBZ of in de WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Belastingdienst
Passend Onderwijs
Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt
Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ)
Zorgt voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage AWBZ, financiering van AWBZ instellingen en uitvoering van de eigen bijdrage WMO
Wet bescherming Persoonsgegevens
Geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Animatiefilm ministerie van VWS over wijzigingen langdurige zorg per 1 jan 2015

Overig
Oranjefonds
Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
Academie informele zorg
In de Academie Informele Zorg bundelen wij onze kennis, menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Wij zijn op lokaal en regionaal niveau dé organisatie waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning op diverse gebieden.
Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis is een organisatie met veel vrijwilligers. Deze website brengt de activiteiten van Het Rode Kruis Maastricht Meerssen, Mergelland onder de aandacht
Humanitas
Afdeling Maastricht -Heuvelland