Veranderingen in de zorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten voor een groot deel verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van volwassenen en kinderen met een beperking. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel hebben zij vanaf 1 januari 2015 overgenomen van de centrale overheid.  Dit worden ook wel de ‘decentralisaties in het sociale domein’ genoemd.

Nieuwe wetgeving

Deze decentralisaties worden geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. Daarnaast heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) de AWBZ vervangen en krijgen kinderen met een beperking te maken met de nieuwe wet Passend Onderwijs.

Uitgangspunt: meer zelf doen

De veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen. Mensen komen minder snel in aanmerking voor zorg, sommige indicaties zullen (op termijn) worden herzien. Het uitgangspunt is dat burgers meer zelf moeten doen en/of hun omgeving om hulp moeten vragen. Ook zal er een groter beroep worden gedaan op voorzieningen in buurten en wijken. Pas als deze ondersteuning niet voldoende is, komt de professionele zorg in beeld. Radar is een van de partijen die deze ondersteuning kan bieden.

Film: uitleg hervormingen langdurige zorg

Download folder:

  • Eenvoudige uitleg van nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning.

  • Het keukentafelgesprek