Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. De gemeente onderzoekt wat uw situatie is. Dat onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Daarbij wordt bekeken wat u zelf nog kunt. En of andere mensen u kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet.

Uitgangspunten Wmo

Uitgangspunten van de Wmo zijn het vergroten van zelfredzaamheid, het ondersteunen van mensen dichtbij huis en de participatie van burgers (het meedoen in de samenleving). Dat betekent dat gemeenten bij een zorgvraag eerst kijken naar wat iemand zélf kan doen, eventueel met ondersteuning van zijn netwerk of zijn omgeving. Pas als blijkt dat dit niet genoeg is, is aanvullende ondersteuning vanuit de Wmo mogelijk. De gemeente kan hiervoor Radar inschakelen.

De nieuwe wet Wmo sluit aan bij onze visie en missie waarbij we uitgaan van de eigen kracht van cliënten, ondersteuning dicht bij huis en een terugtrekkende beweging van professionals.  Samen met partners en gemeenten werken we aan initiatieven in buurt en wijk waarbij de eigen kracht van de bewoners centraal staat.

Extramurale begeleiding

Voor cliënten die extramurale begeleiding afnemen bij Radar, geldt dat zij aangewezen zijn op de Wmo. Extramuraal wil zeggen dat het om cliënten gaat die niet wonen bij Radar. Concreet gaat het dan om cliënten die gebruik maken van extramurale dagbesteding volwassenen, ambulante begeleiding volwassenen, gezinsondersteuning thuis en kortdurend verblijf.

Voor meer informatie, neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.