Privacybeleid persoonsgegevens

Radar hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Dit betekent dat Radar:

 • Werkt naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving:
 • Gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt;
 • Gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden;
 • Een privacy toets uitvoert bij risicovolle gegevensverwerkingen (bijv. camerabewaking of nieuwe software pakketten);
 • Wettelijke rechten respecteert;
 • Alleen samenwerkt met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • Een functionaris heeft aangesteld die toezicht houdt op gegevensbescherming binnen de organisatie;
 • Vragen over privacy eerlijk zal beantwoorden

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/adres/woonplaats (NAW-gegevens), een burgerservicenummer (BSN), medische gegevens etc.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken deze gegevens om onze cliënten op een goede wijze van dienst te kunnen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Toegang tot persoonsgegevens

Radar schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van “Verwerker” voor Radar en heeft Radar de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinde worden gebruikt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Radar zal er alles aan zal doen uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle Radar-medewerkers hebben geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van cliëntgegevens geldt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde gedragsregels te houden en incidenten omtrent privacy te melden.

Rechten betrokkenen

Wanneer u informatie wilt over uzelf, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of een e-mail van uw e-mailadres afkomstig is.

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in door ons van een persoon vastgelegde gegevens (dit kan ook digitaal middels CarenZorgt).
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens.
 • Recht om vergeten te worden.
 • Recht op het overdragen van je persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen bij onze afdeling Cliëntloket via e-mail clientloket@radar.org of schriftelijk naar onderstaande postadres. Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Radar (zie contact gegevens hieronder).

Toestemming

Radar zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast vragen wij u om toestemming van betrokken wanneer wij gegevens van u willen opvragen bij een derde partij (bijv. een huisarts of een collega instelling). Soms zal Radar géén toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken en u enkel informeren over dit gebruik. Soms is het namelijk in wetgeving geregeld dat Radar ook zonder toestemming bepaalde gegevens dient uit te wisselen.

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Radar zijn opgenomen in het zogenaamd “register van verwerkingen”. Een uittreksel van de door Radar van u verzamelde persoonsgegevens inclusief het doel en de grondslag hiervoor kunt u opvragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van Radar (zie contact gegevens hieronder).

Bewaren van gegevens

Radar bewaart de gegevens in uw dossier voor 20 jaar na het beëindigen van de hulpverlening. Deze bewaartermijn is voor Radar wettelijk verplicht.

Doorgifte aan derden

Radar geeft uw gegevens enkel met toestemming door aan derden.

Uitsluitend indien Radar hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Buiten de Europese gemeenschap ( EU) geeft Radar geen gegevens door.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Stichting Radar
Randwycksingel 35

6229EG Maastricht
+31883505000

receptie@radar.org

Functionaris voor Gegevensbescherming:
Jeroen van Can

Randwycksingel 35
6229EG Maastricht

+31883505000
privacy@radar.org