Samen werken aan kwaliteit doet Radar zó!

Radar biedt mensen met een verstandelijke beperking kwalitatief goede zorg die aansluit op hun dromen, wensen en behoeften. Praten met cliënten over hun dromen, wensen en ondersteuningsbehoeften is de basis voor goede ondersteuning en draagt bij aan kwaliteit van bestaan van cliënten.

In 2015 heeft Radar een nieuwe aanpak kwaliteitsborging en methodisch werken ontwikkeld. Dit kwaliteitsmanagementsysteem noemen we ook wel Samen werken aan kwaliteit.  In 2016 en 2017 hebben we gefaseerd 26 aandachtsgebieden ingevoerd die belangrijk zijn voor de zorg en begeleiding aan onze cliënten. Dit heeft een solide basis opgeleverd waar we de komende jaren op kunnen voortbouwen.

Radar voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die van een zorgorganisatie verwacht mogen worden. Met onze aanpak werken we aan continue kwaliteitsverbetering op team-, cluster- en Radarniveau. Samen werken aan kwaliteit stimuleert bewustwording onder onze medewerkers en vergroot hun professionaliteit met helpende kaders, onderlinge samenwerking en multidisciplinaire cliëntondersteuning. Onze focus ligt op coachen en samenwerken vanuit onze kerncompetenties eigenaarschap, samenwerken en zelfreflectie. Deze aanpak brengt mensen in positie. Of het nu gaat om de cliënt, hun netwerk, vrijwilligers of onze medewerkers.

Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Met deze aanpak werken we volledig volgens het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In 2016 waren we proeftuindeelnemer om het kader te testen op uitvoerbaarheid. We hebben veel vertrouwen in deze aanpak.  

Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg blijft zich ontwikkelen. De bestuurlijke adviescommissie kwaliteit en veiligheid van de VGN onderzoekt de komende tijd of en hoe de reikwijdte van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg kan worden uitgebreid naar het sociale domein. Radar past in de tussentijd de uitgangspunten van het kwaliteitskader ook al toe binnen het sociale domein (WMO en Jeugdwet).

Radar is tevens in het bezit van het HKZ-certificaat Zorg en Welzijn.

Het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg wordt breed gedragen in de sector. De volgende landelijke partijen zijn en blijven actief betrokken bij de (door)ontwikkeling: Ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische aandoening), Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap), NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVAVG (Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten), NVO (Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen), V&VN (Verplegenden en Verzorgenden Nederland), VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Zorgverzekeraars Nederland. Het kwaliteitskader is sinds 2017 aangemerkt als veldnorm.