Kwaliteit van zorg

In de loop van 2015 heeft Radar een nieuw kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Doelstelling van dit beleid is om als vanzelfsprekend te voldoen aan de normen, richtlijnen en wetten waaraan Radar als gezondheidszorgorganisatie moet voldoen, beleid op zorginhoudelijke thema’s alsook eisen die Radar zelf stelt om kwalitatief goede ondersteuning te kunnen bieden. Dit heeft geleid tot 26 aandachtgebieden. Dit beleid is in 2015 ontwikkeld en uitgeprobeerd in de vorm van twee pilots en in 2016 wordt dit verder ingevoerd in de hele organisatie.

Met dit nieuwe kwaliteitsbeleid wordt op systematische wijze aandacht besteed aan verschillende aandachtsgebieden. Hiervoor zijn voor alle aandachtsgebieden kwaliteitskaarten ontwikkeld, die teams gebruiken als zelfevaluatie-instrument om vast te stellen of de ondersteuning kwalitatief aan de interne en externe vereisten.

HKZ certificering Radar

Radar is HKZ gecertificeerd. De certificerende audits vinden driejaarlijks plaats, in de tussenliggende jaren vinden er tussentijdse audits plaats. De HKZ certificering is een garantie dat processen intern goed geregeld zijn, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie systematisch werkt aan het verbeteren van de zorg- en dientsverlening.

In 2007 behaalde Radar voor het eerst het HKZ-certificaat.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

De Stichting HKZ wil de kwaliteit van de dienstverlening in de zorg- en welzijnssector verbeteren en heeft daarvoor kwaliteitsnormen ontwikkeld. Een zorginstelling die volgens deze normen werkt, krijgt het HKZ certificaat. Dit geeft aan dat de organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en voortdurend werkt aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Het HKZ-certificaat wordt voor drie jaar verleend. Elk jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats op basis van een externe audit. Na drie jaar wordt het certificaat - mits uiteraard aan alle normen is voldaan - verlengd.De resultaten van deze audits zijn tot nu toe altijd positief en het certificaat is telkens opnieuw toegekend.