Financiering zorg

Radar is een zorginstelling, waarin de ondersteuning en verblijf vanaf 1 januari 2015 gefinancierd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Eigen bijdrage

Voor producten en diensten die onder deze zorg vallen, dient u een verplichte eigen bijdrage te betalen. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw huishouden en indicatie. Informatie over de verplichte eigen bijdrage is te verkrijgen bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor) of via de website van het CAK .

 
Persoonsgebonden budget

U kunt ook zelf uw zorg regelen met een persoonsgebonden budget (PGB). Sinds 1 januari 2015 kunt u een PGB krijgen uit vier verschillende wetten: Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.  Met dit budget koopt u zelf zorg in. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw PGB. Het budget staat op hun rekening, maar u houdt de regie.
Het aanvragen van een PGB loopt via de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verschillende wetten.

*