Klachtencommissie

Onze klachtencommissie is onafhankelijk. Iedereen kan hier terecht met een klacht die niet in de lijn kan worden opgelost. De vertrouwenspersoon (of iemand anders) kan eventueel worden ingeschakeld voor professionele bijstand tijdens de behandeling van een klacht. De klachtencommissie onderzoekt of de klacht gegrond (terecht) is en geeft eventueel advies aan de Raad van Bestuur van Radar.

Behandeling van een klacht

In het kort verloopt de behandeling van een klacht door de klachtencommissie als volgt:

  • De klacht wordt (bij voorkeur schriftelijk) ingediend bij de klachtencommissie.
  • Binnen 2 weken volgt een ontvangstbevestiging en informatie over het verloop van klachtenbehandeling.
  • De directie en degene(n) tegen wie de klacht eventueel gericht is, worden geïnformeerd.
  • De voorzitter van de commissie heeft de mogelijkheid een klacht niet ontvankelijk te verklaren en daardoor niet (verder) te behandelen. De klacht wordt dan, met advies, doorverwezen naar de klachtenfunctionaris. Klager wordt hier schriftelijk en gemotiveerd van op de hoogte gesteld. Een klacht is in ieder geval niet ontvankelijk als de klacht gericht is op schadevergoeding, als de klacht reeds eerder door de commissie beoordeeld is of als de klacht betrekking heeft op de CAO
  • Wordt een klacht behandeld, dan roept de commissie alle betrokken partijen (klager en aangeklaagde(n)) op om een toelichting te geven, schriftelijk en/of mondeling.
  • Binnen twee maanden na het indienen van de klacht doet de commissie uitspraak, eventueel gecombineerd met een advies aan de Raad van Bestuur.
  • De Raad van Bestuur moet de commissie binnen één maand na de uitspraak laten weten of er maatregelen zijn genomen en zo ja, welke dat zijn.

Seksueel misbruik

Bij klachten over seksueel misbruik of seksuele intimidatie informeert en adviseert de commissie soms direct de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld als dit nodig is voor de veiligheid van de cliënt of die van anderen. Tijdens de afhandeling van de klacht komt de klager niet in contact met de aangeklaagde(n).

Download hier de regeling klachtencommisie.

Contactadres klachtencommissie:
Mw. drs. E.J.C.M. (Eugenie) Duynstee
Ambtelijk secretaris klachtencommissie
p/a Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
Tel. 088 - 350 5000 of mobiel 06-461 542 33