ANBI gegevens

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI"s gewijzigd. Het doel hiervan is het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van deze datum moeten diverse gegevens openbaar gemaakt worden via onze website.

1. Naam van de instelling

Radar

2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RISN)

Fiscaal nummer is 8105.08.928

3. Post en/of bezoekadres

Radar
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht

088 350 5000

4. Doelstelling van de instelling

De zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking, in relatie tot hun functioneren in hun directe omgeving, de samenleving en voorts in samenhang met al hetgeen daarmee in verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Ons Meerjarenperspectief 2018 staat gepubliceerd op de volgende pagina https://www.radar.org/over-radar/publicaties/jaarberichten

6. Bestuurssamenstelling

Radar is een stichting die wordt bestuurd door een éénhoofdige raad van bestuur (Bestuurder). Deze bestuurder is aangesteld door de Raad van Toezicht. De RvT bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter. De RvT oefent toezicht uit op het door Radar gevoerde beleid onder leiding van de bestuurder.

7. Beloningsbeleid

De RvT stelt haar eigen honorarium vast binnen de geldende kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Dit honorarium is gebaseerd op de te nemen verantwoordelijkheden en tijdsbesteding die horen bij toezicht conform de governance code zorg. Daarnaast is hierbij het advies gevolgd van de Nederlandse vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De hoogte van het honorarium is afgewogen in het licht van maatschappelijke verantwoordelijkheid en bezuinigingen in de zorg. Zodoende wordt een honorarium op basis van de maximaal geldende norm niet passend geacht. De beloning voor 2018 is vastgesteld op € 16.020 voor de voorzitter en € 10.680 voor de leden. De honoraria zijn daarmee vastgesteld op ongeveer 70% van maximum bedrag van de geldende WNT-norm.

De beloning van de bestuurder is eveneens vastgesteld binnen de geldende kaders van de WNT. Op basis van de klasse indeling is klasse III van toepassing met een maximaal toegestaan honorarium van € 151.000. Op basis van de geldende arbeidsovereenkomst en de geldende norm is door de RvT het honorarium van de bestuurder vastgesteld op € 151.000 voor 2018. Deze beloning wordt passend geacht in het kader van de te nemen (maatschappelijke) verantwoordelijkheid in relatie tot de omvang en complexiteit van de organisatie.

8. Actueel verslag van de activiteiten van de instelling

Dit staat gepubliceerd op de volgende pagina https://www.radar.org/over-radar/publicaties/jaarberichten

9. De balans en staat van baten en lasten

Dit staat  gepubliceerd op de volgende pagina https://www.radar.org/over-radar/publicaties/jaarberichten