ANBI gegevens

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI"s gewijzigd. Het doel hiervan is het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van deze datum moeten diverse gegevens openbaar gemaakt worden via onze website.

1. Naam van de instelling

Radar

2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RISN)

Fiscaal nummer is 8105.08.928

3. Post en/of bezoekadres

Radar
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht

088 350 5000

4. Doelstelling van de instelling

De zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking, in relatie tot hun functioneren in hun directe omgeving, de samenleving en voorts in samenhang met al hetgeen daarmee in verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Ons Meerjarenperspectief 2018 staat gepubliceerd op de volgende pagina https://www.radar.org/over-radar/publicaties/jaarberichten

6. Bestuurssamenstelling

Bestuurder Dhr. Frans Wilms

7. Beloningsbeleid

Radar voldoet aan de WNT, de Wet Normering Topinkomens.

Normering salarissen medewerkers volgens de CAO gehandicaptenzorg

8. Actueel verslag van de activiteiten van de instelling

Dit staat gepubliceerd op de volgende pagina https://www.radar.org/over-radar/publicaties/jaarberichten

9. De balans en staat van baten en lasten

Dit staat  gepubliceerd op de volgende pagina https://www.radar.org/over-radar/publicaties/jaarberichten